இன்றைய வசனம்

Bible wallpaper I யாக்கோபு 3:17 - Tamil

Bible wallpaper I யாக்கோபு 3:17 - Tamil


பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது.

Bible wallpaper I யாக்கோபு 3:17 - Tamil View Full Image 1920 X 1080

No comments:

Post a Comment

Newerpost Older post Home