இன்றைய வசனம்

Bible Study






இயேசு கிறிஸ்து ஏன் மானிடராய் பிறந்தார்

தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரைத்தந்தருளி உலகத்தில் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று வேதம்
பரிசுத்த ஆவியானவரின் முக்கியத்துவம்

"நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்குப்போதிக்கவேண்டுவதில்லை. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையுங்குறித்து உங்களுக்குப் போதிக்கிறது.
பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரை

நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தைக் கேட்டு விசுவாசிகளான போது ,வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள்முத்திரை போடப்பட்டீர்கள்
BIBLICAL FASTINGS
Biblical fasting is a spiritual discipline which was encouraged by Jesus, Himself, while He was on earth. When questioned as to why the Pharisees and the disciples of John the Baptist fasted while Jesus disciples did not, Jesus answered

Home