இன்றைய வசனம்

Lyrics

Tamil Christian songs Lyrics
1:யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்
2.திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்
3.சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்!
4.எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு
5.என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு
6.ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
7.அடைக்கலமே உமதடிமை நான
8.அதிகாலை ஸ்தோத்திர
9.துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே
10.எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம்
11.கண்மணி நீ கண்வளராய்
12.காலையும் மாலையும்
13.சந்தோஷம் பொங்குதே
14.கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்
15.எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்
16.இதோ மனுஷரின் மத்தியில்
17.உன்னதமானவரின் உயர் மறைவிலிருக்கிறவன்
18.எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர்
19.ஆயத்தமா ஆயத்தமா
20.கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்
21.வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே
22.ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன்
23.அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்
24.கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்
25.சிங்கக் குட்டிகள்
26.உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம் தங்க வேண்டும்
27உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்
28.அசைவாடும் ஆவியே
29அடிமை நான் ஆண்டவரே
30.சந்தோஷம் பொங்குதே
31வல்லமையின் ஆவியானவர்
32.விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே
33கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
34.சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்
35தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
36.எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

Home