இன்றைய வசனம்

HOME PAGE
"இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின." (2 Corinthians 5:17).
Wallpapers
That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world John:1:9
»  Psalm wallpaper
»  More wallpapers
Tamil christian Songs
"I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High."psalm:9:2
»  Tamil christian songs
»  Tamil christian video songs
Tamil christian Songs lyrics
" In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. "John1:1
»  Tamil christian songs lyrics
»  Recent lyrics
Bible Study
"But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. "Psalm1:2
»  Feast of tabernacle
»  Biblical Fastings

Bible wallpaper I யாக்கோபு 3:17 - Tamil

Bible wallpaper I யாக்கோபு 3:17 - Tamil


பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது.

Bible wallpaper I யாக்கோபு 3:17 - Tamil View Full Image 1920 X 1080
Newerpost Older post Home