இன்றைய வசனம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் - முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்.
1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே - விசு
வாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே.
2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் - அதை
நித்தமும் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம்.
3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் - இது
சத்திய விதேய மனமொத்தநாமம்.
4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும்நாமம் - நமை
அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்.
5. பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி - பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி.
Newerpost Older post Home