இன்றைய வசனம்

Bible wallpaper Psalm 121:8

Bible wallpaper Psalm 121:8- Tamil


கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இதுமுதற்கொண்டு என்றைக்குங் காப்பார்.
Bible wallpaper Psalm 121:8- Tamil

No comments:

Post a Comment

Newerpost Older post Home